کاتالوگ

کاتالوگ

دانلود کاتالوگ میتوتویو
تاریخچه

تاریخچه میتوتیو

تاریخچه میتوتیو میتوتویو بزرگترین شرکت اندازه شناسی در جهان در سال 1934 با یک محصول تاسیس شد. فلسفه میتوتویو بهترین میکرومتر مکانیکی جهان در آن زمان است که در چند دهه بعد با ارائه محصولات گسترده تر در زمینه ی مکانیکی گسترش

مقاله تخصصی

ادامه مقاله تخصصی