کولیس میتاتیو

کولیس میتاتیو

کولیس میتاتیو

بدنه اصلی کولیس

زبانه : که با حرکت فک های متحرک از انتهای خط کش ثابت حرکت می کند به این صورت که اگر فکها را باز نمایید طول این زبانه زیاد و اگر فکها را ببندید طول این
زبانه از انتهای خط کش ثابت کم می شود.

پیچ سفت شونده : کولیس ها معمولاً دارای پیچ یا شاسیای می باشند که دهانه کولیس را ثابت نگه می دارد. اینشاسی برای مواردی که امکان تکان خوردن ورنیه و
ایجاد خطا در اندازه گیری وجود دارد، استفاده میشود .

به عبارت دیگر این پیچها برای ثابت کردن فکهای متحرک بعد از اینکه قطر نهایی جسم را تنظیم نمودید به کار می رود تا در حین خواندن درجات فکهای متحرک حرکت نکنند و در خواندن طول اشتباهی رخ ندهد.

فک های بالایی : که برای اندازه گیری قطر داخلی لوله به کار می رود.

اگرکولیس را مقابل خود گرفته به گونه ای که درجه بندی اینچ بالا و سرکولیس در دستان چپ ما باشد و به فکهای بالایی نگاه کنید متوجه می شویدکه فک چپ ثابت و فک راست متحرک است.

فک های پایینی : که برای اندازه گیری قطر خارجی لوله به کار می رود

خط کش ثابت که بدنه اصلی کولیس را تشکیل می دهد ، فکهایثابت بالا و پایین به آن متصل می شوند ودارای دو نوع درجه بندیاست که از ۱ تا ۱۰ سانتی متر درجه بندی (cm) و سانتی متر (in ) اینچ شده است و بین درجه بندی ها خط های ریزی وجود دارد که هرکدام از آنها نمایشگر یک میلی متر است.

خط کش متحرک : که بر روی خط کش ثابت و با حرکت فک متحرک حرکت کرده درجه بندیآن از ۰ تا ۱۰ میلی متر می باشد که بین دو درجه بندی( ۰ تا ۱) خطهای ریزی است که این خط های ۰ میلی متر است. / ریز هر کدام بیان گر ۰۲

۱÷۵۰=۰/۰۲ mm: دقت دستگاه نیز از روی همین خط کش تعیین می شود : ۱ میلی متر را به ۵ قسمت تقسیم بندی شده است پس