طرز خواندن کولیس

طرز خواندن کولیس

طرز خواندن کولیس

 فرض کنید که قطعه ای را با کولیس اندازه گرفتی ، دراین زمان فک های ثابت و متحرک از هم باز می شود،و این بازشدن به اندازه قطعه می باشد و تقسیم بندی و در نیمه روی خط کش حرکت می کند و در محلی قرار می گیرد . اندازه ای که گرفته می شود از دو بخش تشکیل میشود، یک بخش اندازه اصلی است و دوم مقدار ریزتر آن اندازه است و وقتی این دو اندازه را با هم جمع کنید، مقدار اصلی قطعه ما بدست می آید برای خواندن اندازه به صفر ورنیه توجه کنید : اگر اولین عدد در سمت چپ عضو ورنیه قرار بگیرد اندازه اصلی قطعه می شود . برای خواندن خورده آن برای اینکه بفهمید که چقدر از دو میلیمتر بیشتر ،به قسمت سمت راست صفر ورنیه توجه کنید که کدام اندازه ورنیه بااندازه خط کش درست مقابل هم قرار گرفته اند ، مثلاً اگر شماره چهار باشد آن را ضرب در دقت کولیس نمایید . این یعنی از ۰/۱ کم میشود ۰/۴ سپس این  مقدار را با عدد اصلی جمع نموده، درنتیجه اندازه کلی۲/۴ میلیمتر حاصل می شود.